GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „AUTOVENTIL“ AD Užice

U skladu sa dlanom 23.Zakona o trZi5tu kapitala („Sl.Glasnik RS“ br.31/2011), Pravilnikom Komisije za
hartije od vrednosti o formi , minimalnom sadrZaju informacija koje treba ukljuditi u prospekt i osnovni
prospekt i ogla5avanju u vezi sa prospektom („Sl.Glasnik RS“ br.89l20ll) i Uputstvom o nadinu na koji
javna dru5tva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji , „AUTOVENTIL “ AD
TJZICE,NIB:07219610
, objavljuje Godi5nji dokument o objavljenim informacijama u 2016.godini i periodu
do momenta objavljivanja ovog dokumenta.

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „AUTOVENTIL“ AD Užice